لیست زیر که توسط وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری منتشر شده است شامل «نمایه‌های استنادی بین‌المللی معتبر» و «نمایه‌های استنادی-تخصصی بین‌المللی معتبر» است.

نمایه استنادی نوعی دادگان کتاب‌شناختی است که در آن تمام ارتباطات استنادی مقالات و اسناد با یکدیگر مشخص است. با کمک نمایه‌های استنادی شاخص‌هایی مانند اچ‌ایندکس و ضریب تأثیر به راحتی قابل تعیین هستند.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

الف. نمایه‌های استنادی بین‌المللی معتبر

1. Web of Science (WoS)

2. Journal Citation Reports (JCR)                                                                             

3. Scopus                                                                                                           

4. Google Scholar

ب. نمایه‌های استنادی-تخصصی بین‌المللی معتبر

1. Advanced Polymers Abstracts
2. Aerospace and High Technology Database
3. Ageline
4. Agricola
5. Agris
6. Aluminium Industry Abstract
7. Analytical Abstracts(RSC)
8. Applied Social Sciences Index and Abstracts(ASSIA)
9. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts(ASFA)
10. Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)
11. ATLA Religion Database
12. Bacteriology Abstracts
13. Biological Abstract(BA)
14. BIOSIS
15. Biotechnology Research Abstracts
16. CAB & CABI Abstracts
17. Ceramic Abstracts
18. Chemical Abstract
19. Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)
20. Civil Engineering Abstracts (CEA)
21. Computer and Information System Abstracts
22. Crop Science Database
23. Current Index to Statistics
24. Derwent Innovation Index
25. Design and Applied Arts Index (DAAI)
26. Documents in information Science(DoIS)
27. Earthquake Engineering Abstracts(EEA)
28. Ecology Abstracts
29. Econlit
30. Education Resources Information Center(ERIC)
31. Educational Research Abstracts (ERA)
32. Educational Technology Abstracts
33. EMBASE
34. Engineered Materials Abstracts
35. Engineering Village
36. Environment Index
37. Environmental Engineering Abstracts
38. Environmental Science Database
39. Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)
40. E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)
41. Family Index
42. Food Science and Technology Abstracts(FSTA)
43. Health and Safety Sciences Abstracts
44. Index Islamicus
45. Index to Christian Art
46. INSPEC
47. International CONstruction Database (ICONDA)
48. International Index to Music Periodicals (IIMP)
49. International Nuclear Information System (INIS Database)
50. International Pharmecutical Abstracts(IPA)
51. Lexis-Nexis
52. Library Literature and Information Science
53. LISA
54. LISTA
55. MathSci.net
56. Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
57. Mechanical Engineering Abstracts
58. MEDLINE
59. Merck Index
60. Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)
61. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
62. Music Index
63. Oceanic Abstracts
64. Philosopher's Index
65. Physical Education Index
66. Plants database
67. Population Index
68. Psychlit
69. PsycINFO
70. PubMed
71. Reaxys
72. Social Services Abstracts
73. Sociological Abstracts
74. Solid State and Superconductivity Abstracts
75. Toxicology Abstracts
76. Toxline
77. Water Resources Abstracts
78. World Wide Political Science Abstracts
79. Zentralblatt math (Z math)