پژوهشگران فقط مجاز به چاپ مقاله در مجلاتی هستند که پروسۀ چاپ در آن‌ها به‌صورت تصویر شماره 1 باشد. در صورتی که مقالۀ شما در مجلاتی چاپ شود که پروسۀ چاپ در آن‌ها به‌صورت تصویر 2 و 3 است، هیچ امتیازی از سوی دانشگاه و مراکز علمی به شما تعلق نمی‌گیرد.

آنچه که در ایران چاپ تضمینی مقالۀ ISI نامیده می‌شود، چاپ مقاله در مجلاتی است که پروسۀ چاپ در آن‌ها مانند تصویر 2 و 3 است. اینگونه مجلات به‌دلیل نداشتن پروسۀ داوری بی‌اعتبار و جعلی نامیده می‌شوند.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

در بسیاری از مجلات هزینۀ چاپ دریافت می‌شود. حتی در بسیاری از مجلات هزینۀ ثبت‌نام مقاله و هزینۀ داوری سریع نیز دریافت می‌شود. دریافت هزینه دلیلی بر بی‌اعتبار بودن مجله نیست. آنچه باعث بی‌اعتبار و جعلی بودن مجلات می‌شود، نداشتن پروسۀ داوری است. در این گونه مجلات هر نوع متنی که در قالب مقاله علمی تنظیم شده باشد، با پرداخت هزینه قابل چاپ است.

تصویر 1: پروسۀ چاپ مقالۀ علمی در مجلات معتبر

 

تصویر 2: پروسۀ چاپ مقالۀ علمی در مجلات بی‌اعتبار

 

تصویر 3: پروسۀ چاپ مقالۀ علمی در مجلات جعلی

 

منبع: وب‌سایت  danrc.com