نحوۀ نوشتن مرجع کتب غیر فارسی:

نام خانوادگی (فاصله) حروف اول نام کوچک نویسنده ـ سال انتشار (داخل پرانتز) ـ نقطه ـ عنوان کتاب (با حروف ایتالیک) ـ کاما ـ شمارۀ جلد ـ کاما ـ شمارۀ چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شمارۀ صفحه ـ نقطه

Colson JH, Armor WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London, 85-111.

مطالبی که فقط از یک فصل کتاب ذکر شده باشند:

نام خانوادگی نویسندۀ فصل (فاصله) نام کوچک نویسندۀ فصل ـ سال انتشار (داخل پرانتز) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ کلمۀ «In»ـ دو نقطه ـ نام خانوادگی مؤلف کتاب (فاصله) حرف اول نام کوچک مؤلف کتاب ـ دو نقطه ـ عنوان کتاب (با حروف ایتالیک) ـ کاما ـ شمارۀ جلد ـ کاما ـ شمارۀ چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شمارۀ صفحه ـ نقطه

Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Invading Microorganisms. In: Sideman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease, Saunders, Philadelphia, 468-72.

توجه: اگر تعداد نویسنده بیش از یک نفر باشد، بین آن‌ها کاما آورده می‌شود.

نحوۀ نوشتن مرجع مقالات غیر فارسی:

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام کوچک نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار (داخل پرانتز) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله (با حروف ایتالیک) ـ کاما ـ شمارۀ جلد ـ شمارۀ مجله (داخل پرانتز) ـ کاما ـ شمارۀ صفحه ـ نقطه

Goatee AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrell M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimer’s disease on Chromosome 21. Lancet, 11(2), 335-7.

درصورتی که مرجع از مقالۀ فارسی ذکر شده باشد، به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

Goatee AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrell M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimer’s disease on Chromosome 21. Lancet, 11(2), 335-7.

توجه: اگر تعداد نویسنده 6 نفر (یا بیشتر) باشد، برای بقیه"et al" ذکر می‌شود.

توجه: در مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذیرفته شده است ولی به چاپ نرسیده است، در صورت مشخص بودن شمارۀ مجله می‌توانیم آن را نوشته و در پایان (بدون ذکر شمارۀ صفحه) در داخل پرانتز عبارت”In press” را بیاوریم.

نحوۀ نوشتن مرجع وب‌سایت‌ها (قسمتی از وب‌سایت):

Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Trimble-actions review [On Line]. Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley.edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.


International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Available From: http://www.me.titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm

توجه: در صورتی که کل وب‌سایت به‌عنوان مرجع باشد، در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد.

 استفاده از پایان‌نامه به‌عنوان مرجع:

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام حرف اول کوچک نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار (داخل پرانتز) ـ نقطه ـ عنوان تز (با حروف ایتالیک) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ کاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه 

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

نحوۀ نوشتن مرجع مقالات ارائه‌شده در کنگره‌ها و سمینارها که به چاپ رسیده‌اند:

نام خانوادگی ارائه‌کننده (فاصله) حرف اول نام کوچک ارائه‌کننده ـ نقطه ـ سال ارائه (داخل پرانتز) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ کلمه «In» ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا کنگره (با حروف ایتالیک) ـ کاما ـ ماه و روزهای برگزاری ـ کاما ـ صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات (داخل پرانتز) ـ نقطه ـ محل برگزاری ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه

Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press.