به‌طور کلی چهار نمایۀ علمی در ایران طرفداران زیادی دارند که عبارتند از:

  • اسکوپس  Scopus
  • تامسون رویترز  Thomson Reuters
  • پابمد PubMed
  • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

از لحاظ اعتبار، مجلات نمایۀ تامسون رویترز دارای ضریب تأثیر (یا ایمپکت فاکتور) و مجلات نمایه پابمد دارای بالاترین اعتبار هستند. بعد از آن‌ها مجلات نمایۀ Scopus و تامسون رویترز بدون ضریب تأثیر قرار دارند و نهایتاً مجلات ISC مورد توجه هستند.

به این نکته توجه نمایید که یک مجله ممکن است در چندین پایگاه نمایه باشد؛ یعنی ممکن است هر چهار نمایه فوق را داشته باشد که در ارزیابی‌های اعتبار مجله و امتیازدهی همواره نمایۀ معتبرتر لحاظ می‌شود. همچنین مجلات دارای نمایۀ تامسون رویترز، ISI نیز نامیده می‌شوند.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

کنترل نمایه بودن در پایگاه‌های استنادی

برای بررسی نمایه بودن مجله کافی است شمارۀ 8 رقمی ISSN را در سایت‌های زیر وارد کنید:

کنترل نمایه بودن در اسکوپس Scopus:

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

کنترل نمایه بودن در تامسون رویترز Thomson Reuters:

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl

http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=R18RFtuJPx3t5QQHIzS

کنترل نمایه بودن در پابمدPubMed :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

کنترل نمایه بودن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC :

http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=en


مقایسۀ دو مجله از لحاظ اعتبار

گاهی هدف مقایسه دو دو مجله با یکدیگر است تا مقالۀ خود را به یکی از آن‌ها ارسال کنیم. فرضاً دو مجله در زمینه شیمی را کاندیدای انتخاب خود کرده‌ایم ولی ناچاریم تنها مقالۀ خود را در یکی از آن‌ها سابمیت کنیم. در این صورت:

1) اگر مجلات دارای نمایۀ تامسون رویترز هستند، در آن مجله‌ای که ضریب تأثیر بالاتری دارد مقالۀ خود را سابمیت کنید.

2) اگر مجلات دارای نمایۀ اسکوپس هستند در آن مجله‌ای که SJR بیشتری دارد مقالۀ خود را سابمیت کنید.

لیست SJR را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید (به صورت فایل اکسل):

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx

لازم به ذکر است که روش مقایسۀ فوق تقریباً نسبی است؛ فرضاً ممکن است مجله‌ای ضریب تأثیر کمتری داشته باشد ولی ناشر آن معروف باشد، در این شرایط انتخاب به عهدۀ نویسنده است.