وب‌سایت CHeCalc یا Chemical Engineering Calculations، وب‌سایتی کاربردی برای کمک به مهندسان فرآیند، عملیات و نگه‌داری کارخانه می‌باشد. در این وب‌سایت برخی از مهم‌ترین محاسباتی که مهندسان به آن نیاز دارند، قابل انجام می‌باشد. لیست محاسبات تحت پوشش این وب‌سایت عبارت است از:

1) Fluid Flow: (13 CalculationCalculation include pressure losses in pipe and fittings, natural gas pipe sizing, two phase flow, pump sizing and compressor rating.

2) Heat Transfer: (10 Calculation) Calculation for double pipe exchanger, air cooled exchanger, LMTD calculation, LMTD correction factors, insulation heat loss and jacketed vessel heat transfer.

3) Vapor Liquid Equilibrium: (3 CalculationCalculation for Binary VLE, Multi-component Flash, Curve fitting vapor pressure.

4) Distillation: (2 Calculation) Calculation include packed tower sizing and binary distillation based on McCabe-Thiele diagram.

5) Agitation: (2 Calculation) Calculation for agitator power and scale-up.

6) Instrument: (6 Calculation) Calculation include safety valve sizing and orifice sizing for gas & liquid service.

7) Properties: (2 Calculation) Calculation for natural gas viscosity and comprehensibility factor.

8) Equipment: (4 Calculation) Calculation for vessel thickness, vessel volume and sizing of vertical & horizontal separator.

9) Others: (7 Calculation) Calculation for steam tables, unit conversion, gas conversion and psychometric estimations.

10) CheGuide: (31 Posts) Chemical Engineer's Guide provides step by step guidelines for engineering calculations.


این وب‌سایت قابل مقایسه با وب‌سایت معروف Wolfram|Alpha می‌باشد؛ اما با کاربردی کاملاً متفاوت‌تر.


برخی وب‌سایت‌های دیگر برای محاسبات آنلاین مهندسی شیمی عبارتند از:

http://chemicalengineeringnow.com

http://www.calculatoredge.com