آموزش مقاله‌نویسی در 25 گام

برگرفته از کتاب «25 اصل اساسی در مقاله‌نویسی»، دکتر محسن گرجی، انتشارات فرهنگ 


برای دانلود آن از اینجا اقدام نمایید.

همچنین چک لیست مقاله‌نویسی که برگرفته از همین کتاب است را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.