مقالات پذیرفته شده در کنفرانس معمولاً به سه صورت برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود:

الف) ارائۀ شفاهی (Oral): مقاله به‌صورت شفاهی در زمان معینی برای حاضرین ارائه می‌شود و معمولاً پس از آن زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته می‌شود. فایل ارائه باید به‌صورت پاورپوینت باشد.

ب) پوستر (Poster): اگر شخص نتواند/نخواهد مقاله را به‌صورت شفاهی ارائه دهد و یا داوران با ارائۀ مقاله به‌صورت پوستر موافقت کرده‌اند؛ می‌تواند پوستر مقاله را تهیه کرده و در محل تعیین‌شده قرار دهد. معمولاً زمان مشخصی در اختیار نویسندگان قرار داده می‌شود تا بتوانند در مورد مقالۀ خود به شرکت‌کنندگان توضیح دهند.

ج) درج در کتابچۀ مقالات: این سطح از پذیرش در پایین‌ترین مرتبه قرار دارد و تنها مقاله در کتابچۀ مقالات منتشر شده و توسط نویسندگان در همایش ارائه نخواهد شد.