معمولاً در هنگام ثبت‌نام در یک مجله به‌عنوان نویسندۀ مسئول و یا در بخش معرفی نویسندگان مقاله در صفحۀ Title page مقاله، Affiliation نویسندگان موردنیاز است. Affiliation وابستگی سازمانی نویسندگان را مشخص می‌کند.

برای مثال Affiliation یک استاد از دانشکدۀ مهندسی شیمی دانشگاه تهران بدین شکل خواهد بود:

School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.