پروپوزال پایان‌نامه چیست؟

پروپوزال پایان‌نامه مطلبی است که توسط یک دانشجو برای کمیتۀ پایان‌نامه و استاد راهنما قبل از شروع به نگارش پایان‌نامه تهیه می‌شود. پروپوزال پایان‌نامه به‌عنوان راهکاری برای یک دانشجو برای اخذ تأییدیه از کمیتۀ پایان‌نامه و استاد راهنما برای کار بر روی موضوعی است که دانشجو علاقه به تهیۀ پایان‌نامه برای آن دارد. پروپوزال پایان‌نامه تعیین می‌کند که موضوع انتخاب‌شده توسط دانشجو برای انجام پایان‌نامه تصویب می‌شود یا خیر. در عمل دانشجویان نمی‌توانند نگارش پایان‌نامه خود را بدون اخذ تأییدیه برای موضوع انتخابی از کمیتۀ پایان‌نامه شروع کنند. این موضوع دلیل اصلی ارائۀ پروپوزال پایان‌نامه به کمیتۀ پایان‌نامه و استاد راهنما است. پروپوزال پایان‌نامه می‌تواند یک چشم‌انداز کلی دربارۀ موضوع و چگونگی انجام تحقیق دربارۀ آن ارائه، منابع مورد استفاده برای انجام مطالعه، و نیز مسئله و سوالات تحقیق که باید دربارۀ موضوع پاسخ داده شود، در اختیار خواننده قرار دهد.


پروپوزال تحقیق چیست؟

پروپوزال تحقیق یک درخواست برای پشتیبانی از موضوع تحقیق، راهنمایی برای انجام پروژه، یا تشریح مسائل مربوط به آن است. یک پروپوزال خوب به سرعت و به سادگی می‌تواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

  • چه مسائلی در پایان‌نامه شما دنبال می‌شوند، هزینۀ انجام این تحقیق چقدر است، و به چه مقدار زمان برای انجام این بررسی نیاز است؟
  • چگونه پروژۀ پیشنهادی می‌تواند به منافع افراد و گروه‌های پشتیبان و ذینفع مربوط باشد؟
  • چه تفاوت‌هایی در پروژۀ شما برای دانشگاه، دانشجویان، رشته، ایالت، کشور، یا گروه‌های وابسته دیگر وجود دارد؟
  • چه فعالیت‌هایی تاکنون در حوزۀ موضوع تحقیق شما انجام شده است؟
  • چگونه شما انجام پروژۀ خود را برنامه‌ریزی کرده‌اید؟
  • چگونه امکان ارزیابی نتایج حاصل از تحقیق وجود دارد؟
  • چگونه شما باید پروژۀ انتخابی خود را انجام دهید؟