این اصطلاح برای نسخۀ قبل چاپ مقاله کاربرد دارد و در واقع به معنای تأیید مقاله از طرف نویسنده است. یعنی ژورنال‌ها معمولاً بعد از اینکه مقاله را آماده کردند، پیش از چاپ مقاله، یکبار مقاله را به نویسنده ارسال می‌کنند تا وی مقاله را نسخه‌خوانی کرده، اشکالات و غلط‌های احتمالی را رفع کند و در نهایت نسخه را جهت زیر چاپ رفتن تأیید کند.