ضریب تأثیر (Impact Factor) به‌صورت سالانه توسط مؤسسۀ اطلاعات علمی تامسون (ISI) در قالب JCR منتشر می‌شود.
خیلی از مجلات ادعا می‌کنند که ضریب تأثیر دارند مانند مجلۀ  Indian Journal of Research، اما ضریب تأثیر آن‌ها جعلی است و یا متعلق به مأسسات بی‌نام و نشان است. ضریب تأثیر باید توسط موسسۀ ISI محاسبه و اعلام شده باشد.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.


دو نوع ضریب تأثیر وجود دارد؛ ضریب تأثیر 2 ساله و ضریب تأثیر 5 ساله. نحوه محاسبۀ آن‌ها شبیه به هم است. ضریب تأثیر براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود.

تصویر 1

 

تصویر 2

ضریب تأثیر اعتبار مجله است و معمولاً در صفحۀ اصلی سایت مجله نوشته می‌شود. در تصویر 3 ضریب تأثیر 2 ساله و 5 ساله مجلۀ Journal of Hazardous Materials قابل مشاهده است.

تصویر 3

 در تصویر 4 نحوۀ محاسبۀ ضریب تأثیر 2 ساله و 5 ساله مجلۀ Journal of Hazardous Materials قابل مشاهده است.

تصویر 4

مجلۀ Stochastic Environmental Research and Risk Assessment در صفحۀ اصلی سایت خود ضریب تأثیر 2 ساله خود را نوشته است. در تصویر 6 نحوۀ محاسبۀ ضریب تأثیر این مجله قابل مشاهده است.

تصویر 5

 

تصویر 6

نحوۀ محاسبۀ ضریب تأثیر گویای این نکته است که مجله سعی می‌کند مقاله‌ای را بپذیرد که به آن استناد شود.

 

می‌توانید لیست ضریب تأثیر مجلات ISI را در سال 2015-2016 از اینجا دریافت نمایید.