معمولاً در هنگام ارسال مقاله برای یک مجله باید یک صفحه به‌عنوان Title page نیز به مقاله اضافه کرد و سپس فایل مقاله را در سایت مجله بارگذاری کرد. این صفحه حاوی یکسری اطلاعات عمومی در رابطه با مقاله و نویسندگان آن می‌باشد و از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شود:
1- عنوان مقاله (Title): اولین قسمت، عنوان مقاله می‌باشد. گاهی مجلات درخواست یک عنوان کوتاه‌تر نیز می‌کنند (Running title or Short title) که معمولاً باید کمتر از ۴۰ حرف داشته باشد. گفته می‌شود که از این عنوان برای پیگیری کارهای مربوط به مقاله در مجله استفاده می‌شود.
2- اطلاعات مربوط به نویسندگان مقاله (Authors Information): نویسندگان مقاله همراه با اطلاعات مربوط به سازمان یا مرکز تحقیقاتی آن‌ها (Affiliation) باید ذکر شود. بالاترین مدرک علمی نویسنده نیز باید ذکر شود. این اطلاعات برای نویسندۀ مسئول باید به‌صورت کامل (همراه آدرس، ایمیل، تلفن، و فکس) باشد.
3- بیانیه‌های سلب مسئولیت (Disclaimers): اظهارات مختلف نویسندگان در مورد پروژه می‌تواند در این قسمت قرار بگیرد. برای مثال یک نویسنده بیان می‌کند که دیدگاه‌های مطرح‌شده در این مقاله از جانب خود اوست و ربطی به مسئولیت وی در پژوهشگاه ندارد.
4- منابع مالی برای انجام پروژه (Sources of Support): شامل گرانت، تجهیزات، داروها، یا دیگر موادی که در انجام پروژه استفاده شده است باید بیان شوند.
5- تعداد کلمات مورد استفاده در مقاله (Word Count): برای نشان دادن تطابق با فرمت مجله، تعداد کل کلمات مورد استفاده در مقاله باید ذکر شود. گاهی کلمات مورد استفاده در خلاصۀ مقاله نیز باید ذکر شود.
6- تعداد اشکال و جداول (Number of Figures and Tables): در بعضی از مجلات باید تعداد اشکال و جداول مورد استفاده در مقاله ذکر شود. این مورد نیز نشان از پیروی از فرمت مجله می‌باشد.
7- تعارض منافع (Conflict of Interest Declaration): از نویسنده درخواست می‌شود تا نام تمامی مؤسسات و سازمان‌هایی که برای نوشتن مقاله از آن‌ها بهره گرفته است و عواید مقاله به آن‌ها هم منصوب می‌شود، بیان نماید.