ساختار کلی پایان‌نامه

فصل اول: مقدمه

موضوع، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات پژوهش، اهداف، فرضیه‌ها، سابقۀ موضوع

فصل دوم: بررسی ادبیات

نقد و بررسی مطالعات موجود در زمینۀ موضوع

فصل سوم: روش تحقیق

چگونگی انجام پژوهش و دلایل استفاده از این روش

فصل چهارم: نتایج

گزارشی از آنچه یافته‌اید.

فصل پنجم: بحث

تجزیه و تحلیل انتقادی یافته‌های تحقیق با استفاده از مطالعات دیگر

فصل ششم: نتیجه‌گیری

خلاصه‌ای از نتایج و پیشنهادها

فصل هفتم: منابع و مآخذ

فهرست کاملی از منابع که به‌صورت استاندارد نوشته می‌شود.

مراحل انجام پایان‌نامه

مرحلۀ اول: فرآیند آماده‌سازی و تدوین طرح پیشنهادی تحقیق

انتخاب موضوع بیان مسئله تعیین اهداف، فرضیه‌ها، و روش تحقیق

مرحلۀ دوم: فرآیند اجرای تحقیق

تدوین چهارچوب نظری تحلیل - تعیین اهداف، فرضیه‌ها، و روش تحقیق تعیین روش آزمون فرضیه‌ها انجام مطالعۀ موردی تحلیل و نتیجه‌گیری

مرحلۀ سوم: فرآیند تدوین و دفاع از پایان‌نامه

تدوین اولیه دفاع تدوین نهایی