انواع پژوهش براساس هدف و تطبیق مراتب آن در نظام آموزشی:

1- کاربردی: استفاده از دانش دیگران برای حل مسائل موجود؛ پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد

2- بنیادی: توسعۀ مرزهای دانش عمومی بشر؛ رسالۀ دکتری

3- توسعه‌ای: تولید و بهبود مواد، فرآورده‌ها، وسایل، ابزار، فرآیندها، و روش‌های جدید؛ رسالۀ دکتری