سرعت داوری مجله عاملی کلیدی در سرعت به چاپ رسیدن مقالۀ ما می‌باشد. معمولاً استانداردی برای این مسئله وجود ندارد. بعضاً مجلاتی هستند که فرآیند داوری مقاله در آن‌ها چندین سال طول می‌کشد. طول فرآیند داوری به چند عامل مهم بستگی دارد: 

  1. سرعت داوران و سردبیران مجله؛
  2. سرعت نویسندگان در بازنگری مقاله؛
  3. تعداد دفعات بازنگری مقاله. 

عامل اول تقریباً دست ما نیست. اما می‌توانیم در زمان انتخاب مجله تا حدی تقریبی از سرعت مجله به‌دست آوریم. 

یکی از عواملی که تعیین‌کنندۀ سرعت بالاتر مجله است، تعداد شماره‌های مجله در هر سال است. معمولاً مجلاتی که تعداد شمارۀ بیشتری در یک سال چاپ می‌کنند از سرعت بالاتری در داوری مقالات به نسبت مجلاتی که تعداد شماره‌های کمتری دارند برخوردارند.

همچنین می‌توانید با بررسی زمان ارسال، پذیرش، و نیز زمان چاپ مقالات گذشتۀ مجله که عموماً در صفحۀ اول مقاله ذکر می‌شود، سرعت داوری و چاپ مقالات در این مجلات را تخمین بزنید.